แบบสอบถามชุดที่ 1
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรับอากาศสำหรับบ้าน รถยนต์ ฯลฯ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการรับข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่างๆ

ชื่อผู้กรอกข้อมูล
ที่อยู่ผู้กรอกข้อมูล เลขที่ หมู่ ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ Email: Facebook


ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

(Q1.1) เพศ: ชาย หญิง
 
(Q1.2) อายุ: 18 – 25 ปี 26 – 33 ปี 34 – 41 ปี
  42 – 49 ปี 50 ปีขึ้นไป    
 
(Q1.3) อาชีพ: นักเรียน/นักศึกษา พนักงานองค์กรเอกชน/ลูกจ้าง เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย
  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ แม่บ้าน
  อื่นๆ (ระบุ)
 
(Q1.4) การศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า (ปวช.)
  อนุปริญญา / เทียบเท่า (ปวส.) ปริญญาตรี
  ปริญญาโท ปริญญาเอก
  อื่นๆ (ระบุ)
 
(Q1.5) สถานภาพ: โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง อื่นๆ (ระบุ)
 
(Q1.6) รายได้/เดือน: น้อยกว่า 3,000 บาท 3,001 – 5,000 บาท
  5,001 – 7,000 บาท 7,001 – 9,000 บาท
  9,001 – 11,000 บาท 11,001 – 13,000 บาท
  มากกว่า 13,000 บาท


ตอนที่ 2: พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ

(Q2.1) ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ปรับอากาศสำหรับ......? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปรับอากาศในรถยนต์ ปรับอากาศในบ้าน ปรับอากาศในตู้เสื้อผ้า
ปรับอากาศในตู้เย็น อื่นๆ (ระบุ)

(Q2.2)ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ปรับอากาศบ่อยหรือไม่?
เดือนละ 1 ครั้ง 2 เดือน 1 ครั้ง อื่นๆ (ระบุ)

(Q2.3) ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ปรับอากาศจากแหล่งใด?
ร้านสะดวกซื้อ
ห้างสรรพสินค้า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ระบุชื่อซุปเปอร์ฯ)
ร้านประดับยนต์ (ระบุชื่อร้าน)
อื่นๆ (ระบุ)

(Q2.4) ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ?

ตัวท่านเอง คนรัก (แฟน) สามีหรือภรรยา
คนรอบข้าง ลูก อื่นๆ (ระบุ)


ตอนที่ 3: เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระดับความสำคัญ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
(Q3.1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)          
(1) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(2) ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้
(3) ประสิทธิภาพการใช้งาน
(4) ชื่อเสียงของแบรนด์
(5) บรรจุภัณฑ์สวยงาม คงทนต่อการใช้งาน
(6) บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น
     ต่อได้
(7) ขนาดหรือปริมาณสินค้าเหมาะสม กะทัดรัด
     เอื้อต่อการใช้งาน
 
(Q3.2) ด้านราคา (Price)          
(1) ราคาเหมาะสมกับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
(2) ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
 
(Q3.3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)          
(1) หาซื้อได้ง่ายและสะดวก
(2) แหล่งจำหน่ายเหมาะสมกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ x
(3) แหล่งจำหน่ายเชื่อถือได้
 
(Q3.4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)          
(1) สื่อโฆษณาเหมาะสมกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
(2) ชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน น่าสนใจ
(3) กิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุ้นความสนใจ
 
(Q3.5) ด้านอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ          
(1)
(2)
(3)

 


บริษัท บี.เค. คาร์บอน พลัส จำกัด
56/120 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220