บริษัท บี.เค.คาร์บอน พลัส จำกัด 
มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากผลการศึกษาวิจัยของ ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ จนได้ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่ “ถ่านดูดกลิ่น (Modified Activated Carbon) ภายใต้แบรนด์ “Black Smile" กลิ่นหายสบายใจ ใช้ Black Smile ดูดกลิ่น

นวัตกรรมการกำจัดกลิ่นด้วยถ่าน Black Smile
กลิ่นหายสบายใจใช้ Black Smile ดูกกลิ่น
เชิญรับชมการทดสอบได้เลยค่ะ https://youtu.be/Uq1t66Zs_PA

 

สอบถาม/สั่งซื้อ
Mobile: 087 592 2552, 089 925 7287 
Line ID: sawalee7287

----------------------------------

ถ่านกัมมันต์ คือ ถ่านที่ได้จากการนำไม้หรือวัสดุใกล้เคียงอื่นๆ เช่น กะลามะพร้าว มาผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์ โดยการเผาที่อุณหภูมิสูงในที่อับอากาศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นถ่านที่มีความพรุนสูงมาก มีการใช้ประโยชน์มากมายหลายด้าน เช่น ในการใช้ดูดซับสารต่างๆ การกำจัดกลิ่นและแก๊สพิษ เป็นต้น การใช้งานแต่ละประเภทต้องการคุณสมบัติของถ่าน ที่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียดเชิงเทคนิค

จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “Increasing Adsorption Efficiency of Activated Carbon for H2S Removal by Surface Oxidation and Metal Addition” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านกัมมันต์ สำหรับบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือกลิ่นที่เกิดจากแก๊สพิษอื่นๆ เพื่อนำไปใช้กับสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลายชิ้นงาน ได้แก่

1. เครื่องกำจัดกลิ่นและแก๊สพิษ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์)
2. ผ้าอนามัยศพลดมลพิษ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์)
3. ถุงฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นศพ (สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)
4. โลงศพไร้กลิ่น (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์)


วิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการปรับปรุงถ่านกัมมันต์ให้มีลักษณะพิเศษ โดยการออกซิเดชันและการเติมโลหะ เพื่อใช้ในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแก๊สพิษชนิดอื่น ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเบา

ลักษณะโครงสร้างทางเคมีของถ่านกัมมันต์ ตัวอย่างเกิดจากการออกซิไดส์ด้วยโอโซน (O3) และกรดไนตริก (HNO3) ซึ่งทำการตรวจสอบโดยใช้ FT-IR spectroscopy elements analyzer (CHNS/O) และ Boehm’s titration

ถ่านกัมมันต์ตัวอย่างในกระบวนการเติมโลหะสังกะสี โดยการจุ่มชุ่ม (Impregnated) ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) สามารถตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่เรียกว่า Atomic Absorption Spectroscopy (AAs) สำหรับพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูพรุนของถ่านกัมมันต์ วิเคราะห์หาได้โดยการใช้เครื่องมือ BET Analysis และการตรวจสอบการดูดซับ ในการบำบัดแก๊สโฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ออกมาจากเบดที่ใช้ดูดซับนั้น ทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Electrochemical Sensor

สมบัติของถ่านกัมมันต์ เป็นถ่านที่เตรียมได้จากกะลามะพร้าว โดยมีสมบัติเฉพาะตัวของถ่านกัมมันต์ คือ BET Surface Area: 1,119 m2/g และ particle size: 1,800 - 3,600 ไมครอน (8x16 mesh)

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด H2S ของถ่านกัมมันต์ตัวอย่างที่ทำการปรับปรุง เปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ที่ได้จากโรงงาน ได้ผลทดสอบดังนี้

1. ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียล สามารถดูดซับ H2S เท่ากับ 24.19 มิลลิกรัม/กรัม ของถ่านกัมมันต์ หรือเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิม ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง 106.8%

2. ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียล สามารถดูดซับ H2S เท่ากับ 19.24 มิลลิกรัม/กรัม ของถ่านกัมมันต์ หรือเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิม ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง 180%

3. ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียล สามารถดูดซับ H2S เท่ากับ 24.72 มิลลิกรัม/กรัม ของถ่านกัมมันต์ หรือเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิม ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง 230%

บริษัท บี.เค. คาร์บอน พลัส จำกัด
56/120 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220